Inovasyon Tanımlari

İnovasyon Nedir? İnovasyonun tanımı. İnovasyon ne demektir? Yenilik nedir? Yeniliğin tanımı. Yenilikçilik ne demektir? Bu soruları bir çok farklı şekilde türetebiliriz.

İnternette yada başka kaynaklarda karşıma çıkan tanımlamaları bu sayfada birleştirmeye karar verdim. Her yeni tanımla güncellemeye devam edeceğim.

İşte tanımlar:

 • Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. (Oslo Kılavuzu)
 • Bir işletme, kendisi için yeni bir ürün veya hizmet geliştirirse ya da kendisi için yeni bir yöntem veya girdi kullanırsa teknik bir değişiklik yapmış olur. Belli bir teknik değişikliği ilk yapan işletme inovasyonu yapandır ve yaptığı bu eylem inovasyondur. (Schmookler)
 • İnovasyon, yeni fikirlerin uygulamaya konmasıdır. …Sistemlerin problemlerinin (gereksinimlerinin) bu gereksinimlerle ilgili yeni çözümlerle çözülmesidir. (Rickards)
 • Bir fikrin, benzer hedefleri olan organizasyonlardan biri tarafından ilk defa kullanılmasıdır. (Becker/Whisler)
 • Endüstriyel inovasyon, yeni (veya iyileştirilmiş/gelişkin) bir ürünün pazarlanması ya da yeni (veya iyileştirilmiş/gelişkin) bir sürecin veya ekipmanın ilk defa ticari kullanımı için yürütülen tasarım, üretim, yönetim ve ticari faaliyetleri kapsar. (Freeman)
 • İnovasyon, girişimcilerin farklı bir iş veya hizmet ortaya koymak için değişiklik yapmalarını sağlayan araçtır. Bir disiplin, öğrenme yeteneği, uygulama yeteneği olarak gösterilme özelliğine sahiptir.  (Drucker)
 • İnovasyon = icat + kullanım. İcat, yeni fikirler yaratmak ve bunları işler hale getirmek için ortaya konan tüm çabaları ifade eder. Kullanım süreci, ticari geliştirme, uygulama ve transferi kapsar; belli hedeflere yönelik fikirlere ve icatlara odaklanmayı, bu hedefleri değerlendirmeyi, araştırma ve/veya geliştirme sonuçlarının transferini ve teknolojiye dayalı sonuçların geniş bir alanda kullanımını, yayılmasını ve yaygınlaştırılmasını da içine alır.  (Roberts)
 • Fikirlerin ortaya atılmasından ticarileştirmeye kadarki süreci kapsayan inovasyon, tanımlı kaynak ayırma karar noktalarıyla bağlantılaşan organizasyon el ve bireysel davranış kalıpları dizisidir. (Goldhar)
 • İnovasyon, yeni fikirlerin uygulamaya konmasıdır. …Sistemlerin problemlerinin (gereksinimlerinin) bu gereksinimlerle ilgili yeni çözümlerle çözülmesidir. (Rickards)
 • …inovasyon sadece teknolojik açıdan önemli bir ilerlemenin ticarileştirilmesi anlamına gelmez (radikal inovasyon), aynı zamanda teknolojik bilgide küçük çaplı değişikliklerin kullanımını da içerir (iyileştirme veya artımsal inovasyon) (Rothwell/Gardiner)
 • İnovasyon, yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama veya bir nesnedir. (Rogers) 
 • İnovasyon, bir organizasyon ve onun çevresi için yeni olan bir değişikliğin gerçekleştirilmesidir. (Knight) 
 • İnovasyon, bir icadın ilk defa kullanıma alınması, ilk defa pazara sunulmasıdır. (Vedin) 
 • İnovasyon, pazardaki bir gereksinimin sentezlenmesi ve bu gereksinime yanıt veren ürünün üretilmesidir. (Moore/Tushman)
 • Şirketler, inovasyon ile rekabet avantajı yakalar. İnovasyona, hem yeni teknolojileri hem de yeni iş yapış şekillerini kapsayacak şekilde geniş bir açıdan yaklaşırlar. İnovasyon Bütünsel bir faaliyettir. (Porter) 
 • Yeni bir uygulama veya süreci başlatma, yeni bir ürün veya hizmet geliştirme veya ürün ve hizmetlerin aktarımını da içerecek biçimde kurum içi veya kurumlar arası yeni bir yöntem uyarlama süreci… 
 • Yeni olan bir şeyin tanıtılma eylemi (The American Heritage Dictionary). 
 • Yeni bir şeyin, bir fikrin, bir yöntemin veya bir aracın tanıtılması. (MerriamWebster Online) 
 • Yeni fikirlerin başarılı kullanımı (Department of Trade and Industry, UK).
 • Yeni performans boyutları oluşturan değişim (Peter Drucker)
 • Innovation is a change in the thought process for doing something or new stuff that is made useful. (McKeown, Max)
 • All innovation begins with creative ideas . . . We define innovation as the successful implementation of creative ideas within an organization. In this view, creativity by individuals and teams is a starting point for innovation; the first is necessary but not sufficient condition for the second (Amabile)
 • Innovation . . . is generally understood as the successful introduction of a new thing or method . . . Innovation is the embodiment, combination, or synthesis of knowledge in original, relevant, valued new products, processes, or services. Luecke and Katz
 • Innovation is the multi-stage process whereby organizations transform ideas into new/improved products, service or processes, in order to advance, compete and differentiate themselves successfully in their marketplace. (Baregheh)
 • Innovation is the process that translates knowledge into economic growth and social well-being. It encompasses a series of scientific, technological, organisational, financial and commercial activities. (www.arc.gov.au/general/glossary.htm)
 • Inovasyon, yeni bir fikrin başarılı bir ticari uygulamasıdır (Prof. Rajesh Chandy)
 •  İnovasyon, fikrin kar getiren şekilde hayata geçirilmesidir. Yeni bir müşteri değeri sunmalıdır. (Mehmet Sezgin)
 • Yaratıcı fikir + doğru uygulama (Mohsen Noohi)
 • Yaratıcı fikirlerin başarılı uygulaması (Dr. Teresa M. Amabile)
 • New ideas -plus action or implementation- that result in an improvement, a gain or a profit (3M)
 • Piyasaya yeni bir malın veya modelin sürülmesi veya bir malın kalitesinin artırılması (müşterilerin daha önce bununla tanışmamış olmaları yeterli)
  üretimde yeni bir tekniğin kullanılması (Sadece bilimsel olarak yeni olmayabilir, var olan bir ürünün farklı kullanılışı da bu kapsama giriyor
  yeni pazarlara açılma (bu pazarın daha önce var olup olmamasından bağımsız olarak üretimin bir kolunun daha önce girmediği bir pazar olması yeterli)
  yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması (daha önce zaten var olmasından veya yeni yaratılmış olmasından bağımsız olarak)
  endüstrinin reorganizasyonu (bir tekel yaratmak veya bir tekel pozisyonunu ortadan kaldırmak) (Joseph Schumpeter)

Leave a Reply